PetCare Online stopt per direct met de vlooien en teken abonnementen service.

FAQ

Algemene voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij met u sluiten.

Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via het “Contact” onderdeel op www.petcareonline.com (hierna “de Website). PetCare Online BV is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 81656467.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 - Producten
Wij verkopen producten en diensten voor huisdieren.
Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst
Tussen PetCare Online BV en U komt een bindende koopovereenkomst met automatische incasso tot stand op het moment dat de U de aanbieding accepteert middels het volledig en correct invullen van het beschikbaar gemaakte formulier op de Website (zie volgend artikel 3 “Registratie”).
Artikel 3 - Registratie
U dient zich te registreren om een product te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient U naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement op de Website. Gebruik een sterk wachtwoord voor uw account en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als een ander met uw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).
Artikel 4 - Prijs
PetCare Online BV behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten en diensten tijdens de looptijd van de service te wijzigen. PetCare Online zal U uiterlijk 14 dagen van tevoren informeren en u de mogelijkheid bieden om binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat enige vergoeding verschuldigd is voor de niet geleverde producten en/of diensten.

Sommige producten van PetCare Online zijn afhankelijk van het gewicht van het dier en indien er door de U een wijziging wordt doorgevoerd in de MyPetCare omgeving op de Website kan hierdoor een hogere prijs worden berekend.

Actiecodes hebben de geldigheidsduur die door PetCare Online BV wordt vermeld bij uitgifte. Acties gelden zolang de voorraad strekt. Vrienden kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doelen dan waarvoor ze zijn uitgegeven.
Artikel 5 - Betalingen
De prijs van onze dienst en de producten staat op de Website aangegeven en zijn afhankelijk van uw huisdier. U kunt op de Website de automatische incasso opties kiezen van Ideal, CreditCard of Paypal. De maandprijzen na de 1e maand zijn inclusief het product en verzendkosten. Deze kosten worden iedere maand automatisch afgeschreven en door registratie geeft U PetCare Online BV toestemming om ook toekomstige betalingen van het opgegeven rekeningnummer te innen.

Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt er automatisch een herinnering gestuurd naar het bij ons bekende email adres. Indien de betaling na de herinnering niet binnen 24 uur plaatsvindt, is PetCare Online BV gerechtigd de service eenzijdig per direct te pauzeren en bij uitblijven van de betaling na een tweede herinnering te beëindigen.

Wij bieden de optie om zelf eenvoudig op te zeggen of te pauzeren en indien een betaling door de consument wordt gestorneerd worden er door de banken en creditcardmaatschappijen kosten (€4,50-€7,50 per stornering) in rekening gebracht bij PetCare Online BV. Wij zijn genoodzaakt om deze storneringskosten en de kosten van de geleverde producten doorbelasten aan U.

Blijft de betaling na contact tussen PetCare Online BV en U achterwege dan treedt het verzuim van de U van rechtswege in. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door U verschuldigde bedragen, komen voor rekening van U. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.
Artikel 6 - Leveringen
Wij leveren uw product af op het adres dat U bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. PostNL verzorgt de distributie. Wij doen ons best om de bestelling binnen 3-5 werkdagen dagen te leveren waarbij bezorging alleen mogelijk is op de dagen waarop PostNL in het betreffende gebied bezorgt.

U bent zelf verantwoordelijk voor het up to date houden van contactgegevens inclusief bezorgadres en kunt dit aanpassen in de MyPetCare omgeving op de Website. Indien de bestelling niet aankomt omdat de contactgegevens niet juist zijn ingevuld, zal PetCare Online BV de bestelling binnen 3-5 dagen na het invoeren van de juiste adresgegevens opnieuw en de kosten daarvoor in rekening brengen.

Als de bestelling vertraagd is, stellen wij U hiervan via email op de hoogte. We garanderen dat U de bestelling uiterlijk 7 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan via email op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 7 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.
Artikel 7 - Retour
Wij kunnen voor de producten die wij aanbieden geen retour accepteren. Mocht U niet tevreden zijn met het product dan kunt U via het “Contact” onderdeel op de Website uw bericht naar ons sturen. Afhankelijk van de situatie zullen wij een nieuw product sturen of binnen 14 dagen een vergoeding storten. Tijdens de termijn die U heeft om te bedenken of U het product wilt houden, moet U zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Artikel 8 – Opzeggen en Pauzeren
U kunt uw abonnement zelf per aangemeld dier permanent opzeggen of tijdelijk pauzeren. Voor opzegging hanteren wij een opzegtermijn van 7 dagen. De opzegging of pauzering dient U zelf in de MyPetCare omgeving op de Website regelen. Na inloggen vindt U onder het kopje “abonnementen” de opties om te pauzeren of opzeggen.
Artikel 9 - Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.
Artikel 10 - Privacy Policy
Wij beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen.
Artikel 11 - Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto's, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.
Artikel 12 - Klachtenregeling
Als u een algemene klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) via het “Contact” onderdeel op de Website naar ons toe. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 2 dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

! Belangrijk: Mocht uw huisdier fysieke bijwerkingen of klachten ervaren van de door ons geleverde vlooien en tekenproducten dan vragen wij u zo snel mogelijk ons speciale meldingsformulier in te vullen. Deze vindt u ook op de Website onder “Contact”.

1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Amsterdam bevoegd.

2. Ook kunt u als consument terecht op het ODR-platform (Online Dispute Resolution). Dit platform biedt een eenvoudige, doelmatige, snelle en goedkope buitengerechtelijke oplossing voor geschillen die voortvloeien uit onlinetransacties. Voor meer informatie zie: http://ec.europa.eu/odr